ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ដើម្បីទាញយកឯកសារព៌មានសូម ចុះឈ្មោះ ជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដោយចូល ទៅកាន់

 • ការចុះឈ្មោះ
 • បំពេញព៌តមានដែលទាមទា និង អ៊ីម៉ែលដែលត្រឹមត្រូវ
 • ទទួលបានអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់សម្រាប់ ចូលទៅ
 • សូមទាញយកឯកសារ

ការស្រាវជ្រៀវ 

ឧបត្ថម្ភដោយ សាកលវិទ្យាល័យ Monash | សាកលវិទ្យាល័យ Australia and Massey
New Zealand។      

អត្ថប្រយោជន៍ និង ការទទួលបានៈ
Are profitable microfinance programs less efficient at reaching the poor? (2011)​​​  Download

           

Newsletters
CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download

CMA Newsletter Issue Nº XII (ខែធ្នូ ២០១៣) Download

CMA Newsletter Issue Nº XI (ខែមិថុនា ២០១៣) Download

CMA Newsletter Issue Nº X (ខែ ធ្នូ ២០១២) Download

CMA Newsletter Issue Nº IX (មិថុនា ២០១២) Download

CMA Newsletter Issue Nº VIII (ខែ ធ្នូ ២០១១) Download

CMA Newsletter Issue Nº VII (ខែ មិថុនា ២០១១) Download

CMA Newsletter Issue Nº VI (ខែ ធ្នូ ២០១០) Download

Annual Reports
របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៧ Download

របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៦ Download

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022086
លើបណ្ដាញ: 14, ថ្ងៃនេះ: 1472, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12976, ខែនេះ: 47116

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved