ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ដៃគូរសហការ

                                          

Good Return on CAFÉ Initiative Project

Building trust and mutual respect through consumer awareness and financial education.

CMA and Good Return have joined forces to implement the Consumer Awareness and Financial Education Initiative (CAFE) in Cambodia. The goal of CAFE is to support Financial Service Providers (FSP) and consumers working together to strengthen client protection and financial behaviours, ultimately enhancing the wellbeing of low-income households. CAFE forms part of CMA’s response to address the sector wide concern about the risks of over-indebtedness.

CAFE is informed by the Smart Campaign’s Client Protection Principles and seeks to go beyond clients’ knowledge acquisition to meaningful behaviour change. It has two complementary approaches to achieving its goal:

CAFE Accelerator embeds key money management and consumer protection messages within an FSPs existing product delivery channels, enabling it to reach its entire client base. These messages encourage clients to adopt sound money management behaviours, incorporating consumer protection from the client perspective. For example, messages may be delivered in an FSP’s calendar, branch posters, printed collateral,. Or a follow-up phone call may be made to clients to ensure they understand the basic terms and conditions before entering into a contract. CAFE uses the Smart Assessment and a Learner Needs Assessment to work closely with individual FSPs to identify the most appropriate Accelerator tools, key messages and delivery channels for its clients.

CAFE Face-2-Face is targeted at a subset of the FSPs clients or community members, who are identified as being poor and vulnerable – for example those at greater risk of over-indebtedness or those with a high incidence of relative poverty. The CAFE Initiative curriculum consists of five (5) modules designed to support exposure to new ideas and information, the positive reframing of perceptions and attitudes toward money management, as well as the development of financial behaviours and habits that will strengthen financial well-being. Training is kept relevant by linking it to participants’ real-life money management decisions.

These two channels (CAFE Accelerator and Face-2-Face) offer a scalable and cost efficient approach to building financial capability and consumer awareness that targets all clients, including those who are most vulnerable.

Phase 1 of the CAFE Initiative pilot is due to be implemented in Cambodia in the first quarter of 2015.

 

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017260
លើបណ្ដាញ: 21, ថ្ងៃនេះ: 758, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8150, ខែនេះ: 42290

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved