ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦, Email: info@cma-network.org

 

Job Announcement

Career Opportunities wth MAXIMA MICROFINANCE PLC
Career Opportunities MAXIMA MICROFINANCE PLC. was founded in March 2000 with the initial objective and mission of providing loans and financial s... Read more»
Deadline : 31 January 2019

EXECUTIVE DIRECTOR at Cambodia Microfinance Association
TERMS OF REFERENCEEXECUTIVE DIRECTORCMA OverviewCambodia Microfinance Association (CMA) is a non-profit organization established in January 2004 to en... Read more»
Deadline : 25 January 2019

មានជ្រើសរើសមុខតំណែងជាច្រើន @ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត​ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទានបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំ1993 ក្នុងគោលបំណង​​​រួមចំណែកក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន... Read more»
Deadline : ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

Head of Human Resources @ INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD (IPR)
Download PDF file:   Head of Human Resources... Read more»
Deadline : January 12th, 2018

Manager of Strategic Staff Development @ Hattha Kaksekar Limite “HKL”
Hattha Kaksekar Limite “HKL” is a leading microfinance institution, providing Credit, Savings, Local Money Transfer, ATM Service, Mobile B... Read more»
Deadline : 06 November 2017

មន្ដ្រីសេវាកម្មអតិថិជន @ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL” ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ខ្ចីប្រាក់ សន្សំប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ស... Read more»
Deadline : ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧

មន្រ្តីឥណទាន @ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL” ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ខ្ចីប្រាក់ សន្សំប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ស... Read more»
Deadline : ២០ ខែ សីហា ២០១៧

Credit Product Officer @ AMK Microfinance Institution Plc
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 590,000 customers wit... Read more»
Deadline : July 03, 2017

Deputy Head of Branchless Banking & Channel Management @ AMK Microfinance Institution Plc
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 400,000 customers wit... Read more»
Deadline : December 16, 2016

ជ្រើសរើសមុខតំំណែងជាច្រើន @ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត​ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទានបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំ1993 ក្នុងគោលបំណង​​​រួមចំណែកក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចសហគម... Read more»
Deadline : ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

អ្នកបើកបរ និងជាជំនួយការរដ្ឋបាល @ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL” ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ខ្ចីប្រាក់ សន្សំប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ស... Read more»
Deadline : ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

Internal Audit Officer @ AMK Microfinance Institution Plc
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 400,000 customers wit... Read more»
Deadline : October 25, 2016

Community Bank Quality Assurance Unit Manager, Call Center Officer, Credit Office @ KREDIT Microfinance Institution Plc
KREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing to the social a... Read more»
Deadline : 13-October-2016 at 12:00 PM

SOFTWARE DEVELOPMENT OFFICER & 2- IT OFFICER - Trainee @ THE INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD (IPR)
THE INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD (IPR) is a licensed microfinance institution (MFI) with more than ten years experience in providing microcredit f... Read more»
Deadline : Sept 8, 2016

គណនេយ្យករ @ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL”
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត “HKL” ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ខ្ចីប្រាក់ សន្សំប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ស... Read more»
Deadline : ១០ សីហា ២០១៦ វេលាម៉ោង ៤:៣0 ល្ងាច

Provincial Branch Manager @ THE INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD (IPR)
THE INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD (IPR) is a licensed microfinance institution (MFI) with more than ten years experience in providing microcredit f... Read more»
Deadline : not later than 5pm, 20 Jun 2016

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Tuesday, 26 Mar 2019 (Updated)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៨ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 02532636
លើបណ្ដាញ: 25, ថ្ងៃនេះ: 883, ម្សិលមិញ: 1255, សប្តាហ៍នេះ: 3479, ខែនេះ: 37622

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (67)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved