ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Job Announcement

Job Announcement with MAXIMA Microfinance Plc.
Career OpportunitiesMAXIMA MICROFINANCE PLC. was founded in March 2000 with the initial objective and mission of providing loans and financial service... Read more»
Deadline : 10-February-2019

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 31 January 2020

Investment Manager – FI Debt
  Job Announcement IDENTIFICATION Job Title Investment Manager – FI Debt Department Investment Workplace (geographic location) Asia (P... Read more»
Deadline : March 31st 2020

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 17 January 2020

Job Announcement with MAXIMA Microfinance Plc..
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអាជ្ញាបណ្ណ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពី ធនាគារជា... Read more»
Deadline : 31 January 2020

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 08 January 2020

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 27-Dec-19

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 25 December 2019

Call for Proposal Impact Study of Microfinance Industry in Cambodia
Call for ProposalImpact Study of Microfinance Industry in Cambodia CMA OverviewCambodia Microfinance Association (CMA) is a non-profit, membershi... Read more»
Deadline : 16th December 2019 (12 Noon, Cambodia Time)

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : 09-Dec-19

Head of Financial Inclusion and Social Impact (HFISI)
Job DescriptionHead of Financial Inclusion and Social Impact (HFISI)Position InformationCambodia Microfinance Association (CMA) is a non-profit, membe... Read more»
Deadline : 20 Dec 2019

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job AnnouncementKREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing... Read more»
Deadline : 08-Nov-2019 at 04:00 PM

MIS Security Specialist
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : November 11, 2019

Core Banking System Security Specialist
AMK Microfinance Institution Plc. is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3... Read more»
Deadline : November 11, 2019

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : 25-Oct-19

Job Announcement with MAXIMA Microfinance Plc..
Career OpportunitiesMAXIMA MICROFINANCE PLC. was founded in March 2000 with the initial objective and mission of providing loans and financial service... Read more»
Deadline : 31-October-2019

Job Announcement with AMK
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : 18-Oct-19

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
ឱកាសការងារជាមួយ ក្រេឌីតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត​ជាគ្រឹះស្ថានគ្រីស្ទានបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំ1993 ក្នុងគោល បំណង​​​រួមចំណែកក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ... Read more»
Deadline : 03 Oct 2019 at 04:00 PM

Job Announcement with KREDIT Microfinance Institution Plc.
Job AnnouncementKREDIT Microfinance Institution Plc., founded in 1993, is a permanent license Christian Microfinance Institution which is contributing... Read more»
Deadline : 03-October-2019 at 04:00 PM

Senior Product Development Officer
AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 1,000,000 custom... Read more»
Deadline : September 23, 2019

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022041
លើបណ្ដាញ: 22, ថ្ងៃនេះ: 1427, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12931, ខែនេះ: 47071

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved