ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

Special Event on “Let’s talk about Over-indebtedness, Now!”

 

Phnom Penh Hotel

11 July 2016

For the last 5 years, Cambodia’s microfinance sector has had an annual growth rate between 35 to 55% with loan portfolio mushrooming to almost 3 billion US$ and number of clients surpassing 2 million mark by the end of 2015. This phenomenal growth has demonstrated Cambodia’s adept advancement as regional success story. However, with the majority of microfinance institutions continuing to target such high growth rates, there have been discussions on how, as a country, Cambodia is able to sustain it going forward. CMA’s leaders have called for all members and key stakeholders to be well-prepared and take a pro-active approach in the event of unlikely scenario; in particular, looking deeply into any potential over-indebtedness problem.

In this connection, CMA, in partnership with key partners and development investors, will organize a workshop entitled “Let’s Talk About Over-Indebtedness, Now” with the following main objectives:

 • To bring an “Over-Indebtedness” issue into the forefront of discussion in the space of microfinance given the current development
 • To learn from international experience in avoiding and managing a crisis; and put them in Cambodia’s context
 • To discuss healthy growth target and possible mechanism(s) to avoid potential crisis

Leaders of microfinance and banking sector, MIV and investor, government and other key stakeholders will attend this important event. Prominent experts and champions from 3E Advisory, Access Advisory, Davel & Associates, Inconfin, IFC, IMF, M-Cril, Microfinanza, MIMOSA will be speaking and contributing to making the workshop as practical, interactive and result oriented as possible.

The workshop will be held on 11 July 2016. For details program, click HERE!

Registration is by invitation and could be done through https://airtable.com/shrB4FjBm86qNdcgS!

Pre reading materials:

 1. MIMOSA – multiple borrowing and loan size
 2. MIMOSA Report  Cambodia May 2016
 3. IMF Article IV 2015  extract
 4. MF A Risky Business
 5. ten risk questions for every mfi board
 6. 111108 cfi over indebtedness in ghana jessica schicks en final
 7. Drivers of OID Cambodia
 8. Focus Note Regulatory Options to Curb Debt Stress Mar 2013

 

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022071
លើបណ្ដាញ: 9, ថ្ងៃនេះ: 1457, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12961, ខែនេះ: 47101

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved