ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ព៌តមានផ្លាសប្តូមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ទិន្នន័យ NIX គឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តែសមាជិក CMA និង សិទ្ធិជាកូនភាគហ៊ុននិកតែ ប៉ុន្នោះ។ ដើម្បីទាញយកឯកសារព៌មានសូម ចុះឈ្មោះ ជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដោយចូល ទៅកាន់

 1. ការចុះឈ្មោះ
 2. បំពេញព៌តមានដែលទាមទា និង អ៊ីម៉ែលដែលត្រឹមត្រូវ
 3. ទទួលបានអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់សម្រាប់ ចូលទៅ
 4. សូមទាញយកឯកសារ

NIX - Mix together Network Information and Operational Area

2016December 2016 Download
2016September 2016 Download
2016June 2016 Download
2016March 2016 Download
២០១៥ខែ ធ្នូ ២០១៥ Download
២០១៥ខែ កញ្ញា ២០១៥ Download
២០១៥ខែ មិថុនា ២០១៥ Download
២០១៥ខែ មីនា ២០១៥ Download
២០១៤ខែ ធ្នូ ២០១៤ Download
២០១៤ខែកញ្ញា ២០១៤ Download
២០១៤ខែ មិថុនា ២០១៤ Download
២០១៤ខែ មីនា ២០១៤ Download
២០១៣ខែ ធ្នូរ ២០១៣ Download
២០១៣ខែ កញ្ញា ២០១៣ Download
២០១៣ខែ មិថុនា ២០១៣ Download
២០១៣ខែ មីនា ២០១៣ Download
២០១២ខែធ្នូរ ២០១២ Download
២០១២ខែ កញ្ញា ២០១២ Download
២០១២ខែ មិថុនា ២០១២ Download
២០១២ខែ មីនា ២០១២ Download

១ ពត៌មានបណ្តាញ

២០១១ខែ ធ្នូរ ២០១១ Download
២០១១ខែ កញ្ញា ២០១១ Download
២០១១ខែ មីនា ២០១១ Download
២០១១ខែ មិថុនា ២០១១ Download
២០១០ខែ ធ្នូ ២០១០ Download
២០១០ខែ កញ្ញា ២០១០ Download
២០១០ខែ មិថុនា ២០១០ Download
២០១០ខែ មីនា ២០១០ Download
២០០៩ខែធ្នូ ២០០៩ Download
២០០៩ខែ កញ្ញា ២០០៩ Download
២០០៩ខែ មីនា ២០០៩ Download
២០០៩ខែ មិថុនា ២០០៩ Download
២០០៨ខែ ធ្នូ ២០០៨ Download
២០០៨ខែ កញ្ញា ២០០៨ Download
២០០៨ខែ មិថុនា ២០០៨ Download
២០០៨ខែ មីនា ២០០៨ Download
២០០៧ខែ ធ្នូ ២០០៧ Download
២០០៧ខែ កញ្ញា ២០០៧ Download
២០០៧ខែ មិថុនា ២០០៧ Download
២០០៧ខែ មីនា ២០០៧ Download
២០០៦ខែ ធ្នូ ២០០៦ Download

២ តំបន់ប្រតិបត្តិការណ៍

២០១១ខែ មិថុនា ២០១១ Download
២០១០ខែធ្នូ ២០១០ Download
២០១០ខែមិថុនា ២០១០ Download
២០០៩ខែ ធ្នូ ២០០៩ Download
២០០៩ខែ មិថុនា ២០០៩ Download
២០០៨ខែ មិថុនា ២០០៨ Download
២០០៨ខែ មិថុនា ២០០៨ Download
២០០៧ខែ ធ្នូ ២០០៧ Download
២០០៧ខែ មិថុនា ២០០៧ Download
២០០៦ខែ ធ្នូ ២០០៦ Download
ថ្ងៃទី ២៩ MFIs, ៣ NGOs, និង ១ ធនាគារពាណិជ្ជ

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
 • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
 • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022063
លើបណ្ដាញ: 5, ថ្ងៃនេះ: 1449, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12953, ខែនេះ: 47093

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved