ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

សមាជិកទាំងអស់

7 - គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ

01គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត អម្រឹត
02គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ អេ អឹម ខេ
03គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត ហត្ថាកសិករ
04គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ក្រេឌីត
05អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី អិលអូអិលស៊ី
06គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ អិលធីឌី ប្រាសាក់
07គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ ខេមបូឌា វីសិនហ្វាន់

68 -គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

01Family Microfinance Plc. Family Microfinance Plc.
02GOLDEN CASH MICROFINANCE INSTITUTION PLC GOLDEN CASH MICROFINANCE INSTITUTION PLC
03T&G0 Finance Plc. T&GO
04TROB KHNHOM Microfinance Plc. TROB KHNHOM Microfinance Plc.
05Sunny Microfinance PLC. Sunny Microfinance
06KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC
07LED Microfinance Institution Plc. LED Microfinance Institution Plc.
08PG Development plc PG Development plc
09SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC
10MIA FINANCE PLC MIA FINANCE PLC
11PIPHUP TMEY MICROFINANCE PLC PIPHUP TMEY MICROFINANCE PLC
12គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវ ភីភល អិលធីឌី អាក់ទីវ ភីភល
13គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អមតៈ​ខាប់ភីថល អមតៈ
14គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី អនាគត
15អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក
16អាតូម ខេមភីថល អិលធីឌី អាតូម
17គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាយ័នក្រេឌីត បាយ័នក្រេឌីត
18បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
19ប៊ី​ អេន ខេ ស៊ី​ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ប៊ី​ អេន ខេ ស៊ី
20គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអីលស៊ី ប៊ែមប៊ូ
21គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ អិលធីឌី បរិបូរណ៍
22គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមា អិលធីឌី ខេមា
23ខេមបូឌាន ទ្បេបឺ ឃែរ ភីអិលស៊ី ខេមបូឌាន ទ្បេបឺ ឃែរ
24គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក ចម្រើន
25គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សែលកាត ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សែលកាត
26ជោគជ័យ​ ហ្វានែន ភីអិលស៊ី ជោគជ័យ
27គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ី ធី ភីអិលស៊ី ស៊ី ធី
28ខឺលេកធីវ វីន​​ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ខឺលេកធីវ វីន
29គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ឌែលតា
30គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានអភិវឌ្ឈន៍ប្រជាជន អ៊ី អេភី
31គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន ហ្វាមើរហ្វាយនែន
32គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឹស ហ្វាយ នែន ហ្វឹស ហ្វាយនែន
33ហ្វាស់មិុច​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាស់មិុច
34ហ្វូ​ណ​ន​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ភី​អិ​ល​ស៊ី ហ្វូ​ណ​ន​
35ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ភីអិលស៊ី ហ្វូតាបា
36អ៊ីឌែមីតស៊ុ​​ សេហ្សុង ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ (ខេមបូឌា) អ៊ីឌែមីតស៊ុ​
37គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្ក្រូវ ហ្ក្រូវ
38គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង
39Jet’s Cash Box Finance Plc Jet’s Cash Box
40ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក ជេស៊ី ហ្វាយនែន
41គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឃី ភីអិលស៊ី ឃី
42គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមរៈ លីមីតធីត ខេមរៈ
43គ្រឹះស្ថាន អិល ប៊ី​ ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី គ្រឹះស្ថាន អិល ប៊ី​ ភី
44គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី លី ហួរ
45គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
46ម៉ាឌែរ​ ហ្វានែនសល យេផេន ភីអិលស៊ី ម៉ាឌែរ​
47គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក មហានគរ
48និរន្តរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ
49គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ភីអិលស៊ី អូរ៉ូ
50ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព
51គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៏ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ប្រាយម៏
52គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​​ ភីអិលស៊ី រ៉ូយ៉ាល់
53សម្បត្តិ ហ្វាយនែន សម្បត្តិ
54គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សច្ចៈ សច្ចៈ
55គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព​​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សហគ្រិនភាព
56គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិក ភីអិលស៊ី សាមិក
57មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ សហការ
58សំរឹទ្ធិស័ក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត សំរឹទ្ធិស័ក
59គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ លីមីតធីត សីលានិធិ
60គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមគ្គី ភីអិលស៊ី សាមគ្គី
61គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា សូណាត្រា
62តាកា​ គ្រឹស្ថានម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​​ ភីអិលស៊ី តាកា
63គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធីប៊ីប៊ី ភីអិលស៊ី ធីប៊ីប៊ី
64វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន វិថី
65វែលខម ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក វែលខម ហ្វាយនែន
66អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអីលស៊ី អ៊ូរី
67គ្រឹះស្ថាន វាយ ស៊ី ភី អិលធីឌី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វាយ ស៊ី ភី
68ក្រេឌីមុយទុយអែល កម្ពុជា (សេ អឹម កា) សេ អឹម កា

10 -ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា

01ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់ លីស៊ីង ម.ក ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់
02KOMATSU LEASING (CAMBODIA) PLC KOMATSU LEASING (CAMBODIA) PLC
03អេលីន​ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី អេលីន
04ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជីអ៊ិល
05អាយ ហ្វានែន លីស៊ីងភីអីលស៊ី អាយ ហ្វានែន
06JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC JACCS FINANCE
07មេហ្គា លីស៊ីង ភីអិលស៊ីមេហ្គា លីស៊ីង មេហ្គា លីស៊ីង
08ខេខេ ហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ខេខេហ្វាន់លីស៊ីង
09អអិមអេ ហ្វាយនែនសល សឺវីស (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី អអិមអេ
10ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ តូយ៉ូតា ស៊ុយស៊ូ ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី តូយ៉ូតា

11 -ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ

01Anektean Molathan plc Anektean Molathan plc
02PREAH CHAN FINANCE PLC PREAH CHAN FINANCE PLC
03Raksey Finance Plc. Raksey Finance Plc.
04KROURSA ENNATEAN PLC KROURSA ENNATEAN PLC
05បវរ ហ្វាយនែន បវរ
06ក្រេដ ហ្វាយនែន ក្រេដ
07ស៊ី ខេ អិល អេស ហ្វាយនែន ម.ក ស៊ី ខេ អិល អេស
08កសិករ មានមាន ភីអិលស៊ី កសិករ មានមាន
09ដាកូ ហ្វាយនែន ភីអីលស៊ី ដាកូ
10ភីស៊ីអូ ហ្វាយនែន ភីស៊ីអូ
11ស៊ីជ ខូអបភើរេធីវ ម.ក ស៊ីជ

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017146
លើបណ្ដាញ: 23, ថ្ងៃនេះ: 644, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8036, ខែនេះ: 42176

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved