ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

មហាសន្និបាត

អគ្គនាយកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៅ ស៊ី អឹម អេ ហើយបានបង្ហាញរួមគ្នាគ្រប់សម្មភាព ទៅដល់គ្រប់
សមាជិករបស់ស៊ី អឹម អេ។ ពួកគេទទួលបានការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិមួយឆ្នាំម្តងដើម្បី ក្លាយជា
ប្រធានថ្មីនៅពេលដែលអាណត្តិចាស់បានផុត។ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពការងាររបស់ប្រធាន ដែលរួមបញ្ចូលទាំងខ្ទង់ថវិការរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ រាយការណ៍កំពុងដំណើការព្រមទាំង របាយការណ៍សវនកម្មផងដែរ។

សមាជិករបស់ CMA ទាំងអស់មាន ៣៧ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង ៥ ជាអង្ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែល តំណាង
ដោយអគ្គនាយកចំនួន ២៩រូបដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមៈ

Microfinance Deposit Institution

1.  Mr. Kea Borann, CEO, AMK

2.  Mr. Vong Pheakyny, Head of Research, AMK

3.  Ms. Peaing Pisak, Head of Human Resource, AMK

4.  Mr. Chea Phalarin, CEO, AMRET Microfinance 

5.  Ms. Top Sok Samphea, COO VISIONFUND, (Cambodia) Ltd.

6.  Mr. Chan Mach, CEO, KREDIT Microfinance Institution Plc

7.  Mr. Sok Voeun, CEO, LOLC Cambodia 

8.  Mr. Oknha Hout Ieng Tong, CEO, HKL

9.  Mr. Oum SamOeun, EVP & Chief Operations Officer, Prasac 

 

Microfinance Institution

1.   Mr. Son Kimsa, General Manager, Active People

2.   Mr. Kiet Vutha, CEO, Anakut Microfinance Institution Plc.

3.   Mr. Ka Ratthy, Acting Operation Manager, Apple Finance Plc.

4.   Mr. Chan Piseth,  Deputy Head of Credit Department, ASIA PACIFIC FINANCE PLc.

5.   Mr. Ouk Kirirothanak, Deputy to CEO, ATOM CAPITAL LTD 

6.   Mr. Keo Sokha, CEO, Bamboo Finance

7.   Mr. Loung Phealin, CEO, BAYON Credit Limited Microfinance Institution.

8.   Ms. Hoy Sophea, General Manager, BNKC (Cambodia) Microfinance Institution Plc

9.   Mr. Khuoy Vannty, Finance Manager, BORRIBO Microfinance Institution

10. Mr. Etienne Kettenmeyer, Country Manager, BSP finance (Cambodia) plc

11 .Ms. Dith Nita, CEO, CAMMA Microfinance Limited

12. Mr. Lim Kevin, CEO, Cellcard Finance

13. Mr. Yannick Milev, CEO, CHAMROEUN Microfinance Limited

14. Mr. Pov Samrach, Internal Audit Deparment Manager, CHOKCHEY FINANCE PLC

15. Mr. OUK Torona, GM,  CITY MFI

16. Ms. YA VANTHEANG, Finance Manager, CMK

17. Ms. Tan Phally, CEO, Entean Akphivath Pracheachun Limited. (EAP)

18. Ms. Leb Davy, Admin Officer, FASMEC Microfinance

19. Ms. Chun Sothany, CEO, First Finance Plc

20. Mr. KHOU Buntry, CEO, Funan Microfinance 

21. Mr. PREAP Kandoeng, Assistant CEO, Futaba MFI

22. Mr. Iv Seyha, Admin Officer, Farmer Finance

23. Mr. Leng Vandy, Director, GL Finance Plc

24. Mr. Heng Chanemony, GM, GROW MFI 

25. Mr. Sar Sambo, Assistant Manager, IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC

26. Mr. Shinsuke nakamura, Branch Manager, IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC

27. Mr. Hort Bunsong, CEO, Intean Poalroath RongRoeurng LTD.(IPR)

28. Mr. Sar Piseth, CEO, KROURSA ENNATEAN PLC

29. Mr. Lay Bannavath, Managing Director,  L B P MICROFINANCE Plc.

30. Mr. Muong Sambath, CEO, L B P MICROFINANCE Plc.

31. Mr. PA PONNAK RITHY, CEO, MAXIMA Microfinance Plc.

32. Mr. Lim Socheat, Board Member, Mega Leasing Plc

33. Mr. Than Thapheatra, Director, Microfinance Amatak Capital Plc

34. Mr. Chhun Sopheak, CEO, MOHANOKOR Microfinance Institution Plc.

35. Mr. Prak Sothon, GM, Mothers Financial Japan Plc.

36. Ms. Kea Sokvoleak, Senior Human Resource Officer, ORO Financecorp PLc.

37. Mr. Mom Bunnath, CEO, PCO FINANCE Plc.

38. Mr. Honn Sorachna, CEO, Prince Finance Plc

39. Mr. Moc Nach, CEO, Prasethpheap Finance

40. Mr. Moa Kear, Operation Manager, Prime MF Micro Finance Institution Ltd.

41. Mr. Mao Kok Khin, CEO, Royal Micro Finance Plc,.

42. Mr. Keo Maly, BOD, Sachak Microfinance Plc.

43. Mr. Bol Vanneat, CEO, SAHAKA Microfinance Institution

44. Mr. Snguon Sothearith, Compliance Officer, SAHAKA Microfinance Institution

45. Mr. Khen Ratana, DCEO, SAHAKRINPHEAP Microfinance PLC

46. Mr. Yat Bunchea, OM, Samaky microfinance Plc 

47. Mr. Harvey Poh Cher Wee, Managing Director, Sambat Finance Plc

48. Mr. Simon Soeung, General Manager of Operations, Sambat Finance Plc

49. Mr. Nop Saravoan, CFO, SAMIC Plc 

50. Mr. Bun Zhicheav, DCEO, Samrithisak Microfinance Limited.

51. Mr. Nuon​​ Rattanak, General Manager, SEILANITHIH Ltd.

52. Ms. Phin Sophorn, CEO, Sloek Meas Khmer Organization (S.M.K)

53. Ms. Sokna Kolapbopha, Deputy CEO, Sonatra Microfinance Institution Plc.

54. Mr. Um Sovannarin, CEO, TACA Microfiance Plc

55. Mr. YANG HO WEN, CEO, TBB (Cambodia) Microfinance Institution PLC

56. Mr. Dann Chhing, CEO, TROP KHNHOM MICRO FINANCE PLC.

57. Dr. Bun Mony, BOD Chairman, VITHEY MFI

58. Mr. Ly Sopheak, CEO,  VITHEY MFI

59. Ms. Theang Sopheap, SALES PLANNING MANAGER Welcome Microfinance plc

60. Mr. Hun Sopheak, CEO, Woori

61. Ms. Khun Sonita, Deputy CEO, YCP Microfinance Limited

 

Leasing Compnay

1.  Mr. Srey Vibol,  Head of Finance & Accounting, Toyota Finance

2.  Mr. Dong Dina, Finance Manager, KK FUND LEASING PLC

3.  Ms. Taing Lyly, Senior Legal Officer, Chailease Royal Leasing Plc.

4.  Mr. Srun Sokheang, CEO, Elin Leasing Plc.

5.  Mr. Uong Kimseng,  CEO, MEGA LEASING PLC

6.  Mr. Leng Vandy, Director, GL Finance Plc

7.  Mr. Etienne Kettenmeyer, Country Manager, BSP finance (Cambodia) plc

8.  Mr. Lim Socheat, Board Member, Mega Leasing Plc

 

Rural Credit Institution

1.  Ms. Toch Solyda, CEO, CAPITAL RONG ROEUNG PLC

2.  Mr. Pen Sopheap, Credit Department, CCDA

3.  Mr. Pheng Pheap, CEO, CKLS Finance Plc.

4.  Mr. Phin Vanthak, GM, Cred Finance Plc.

5.  Ms. YA VANTHEANG, Finance Manager, CMK

6.  Mr. Em Sotho, CEO, DAKO FINANCE PLC

7.  Mr. Mom Bunnath, CEO,  PCO FINANCE Plc.

8.  Ms. Phin Sophorn, CEO, Sloek Meas Khmer Organization (S.M.K)

9.  Ms. Sreng Lihoang, CEO, Kasekor Mean Mean Plc.

 

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03022039
លើបណ្ដាញ: 20, ថ្ងៃនេះ: 1425, ម្សិលមិញ: 1403, សប្តាហ៍នេះ: 12929, ខែនេះ: 47069

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved