ផ្ទះលេខ៣០បេ, ផ្លូវ៦៥២​, ភូមិទី១១, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : +៨៥៥ ២៣​ ៨៨២​ ៦៧៦ /​+៨៥៥ ៨៦ ៧៦​៧ ៦​៥៥, Email: info@cma-network.org

 

ក្លិបសិក្សា

ក្លិបនៃការសិក្សា

ក្លិបសិក្សា
ក្នុងឆ្នាំ 2008 CMA បានបង្កើតឡើងក្លិបចំនួនបួនបន្ថែមទៀតរួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិក្លឹប, ធនធានមនុស្សក្លឹបប្រតិបត្តិការក្លឹបនិងក្លិបការសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ CMA បាន។ ក្នុងឆ្នាំ 2013 សមាគមបានបង្កើតក្លិបទិដ្ឋភាពមួយ។គោលបំណង
របស់ក្លិបគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីកំណត់បញ្ហានិងដោះស្រាយជាមួយពួកគេបានរួមគ្នានៅក្រោមការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃការ BoDs នេះ CMA បាននោះទេ។

នាយកប្រតិបត្តិក្លឹបសិក្សា

គោលបំណងនៃក្លឹបនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងនាយកប្រតិបត្តិនៅទូទាំងទាំងអស់របស់សមាជិកសមាគមរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទាំងមូលដែលក្លិបផ្សេងទៀតដែលមិនអាចដោះស្រាយនិងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីជម្នះបញ្ហានេះ។
សមាជិកក្លឹបនាយកប្រតិបត្តិគឺជាការជ្រើសរើសនៃសមាជិករបស់សមាគមនៅក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងតំណែងកំពូលមួយ។ នាយកប្រតិបត្តិក្លឹបជួបពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវការឱ្យត្រូវបានដោះស្រាយ។ នេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ក្លិប CMA បាននោះទេ។

 

   

      ឧកញ្ញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុន្នី 

 

 

 

ក្លឹបធនធានមនុស្ស

ការបង្កើតក្លឹបធនធានមនុស្ស គឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទាំងអស់របស់សមាជិកសមាគម  ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗ កំណត់បញ្ហាសំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារ និងបទបញ្ញតនានា ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនិងវិជ្ជាជីវៈ។ 

នាយកធនធានមនុស្សនៃគ្រឹះស្ថានដែលសមាជិករបស់សមាគមទាំងអស់គឺជាសមាជិកក្លឹបនេះ។

ក្លឹបធនធានមនុស្សបានធ្វើការជូបប្រជុំបួនដងក្នុងមួយឆ្នាំ (អាចមានការជួបប្រជុំញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិន​បើមានការ​ចាំបាច់)។ 

             

 

       លោកស្រី លឹម​ សុផា (ប្រធាន)

 

 

 

ក្លឹបហិរញ្ញវត្ថុ 

ការបង្កើតក្លឹបហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងចំណោមប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬនាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់សមាជិកសមាគម តាមរយៈការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៏ល្អៗ ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ​​ គណនេយ្យ  កំណត់បញ្ហាគន្លឹះទាក់ទងនឹងការអនុវត្តស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយ (IAS, CAS, CFRS, បទប្បញ្ញត្តិនរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ច្បាប់ពន្ធដារ) និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋ។

 សមាជិករបស់ក្លឹបនេះគឺ ជានាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសមាជិកសមាគម។ក្លឹបនេះធ្វើការជូបប្រជុំបួនដងក្នុងមួយឆ្នាំ​  (អាចមានការជួបប្រជុំញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិន​បើមានការ​ចាំបាច់)។ 

       

 

       លោក អ៊ាប ប៊ុនថាន​ (ប្រធាន)​

 

 

 

ក្លឹបប្រតិបត្តិការ 

ការបង្កើតក្លឹបប្រតិបត្ដិការនេះ គឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងចំណោមនាយកប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកសមាគមទាំងអស់ ចែករំលែកបទពិសោធន៏ល្អៗ កំណត់នូវបញ្ហាចំបង ស្វែងរកដោះស្រាយជាយុទ្ឋសាស្រ្តរួមគ្នា ដែលកំរិតបណ្តាញសាខាខេត្តមិនអាចដោះស្រាយបាន និងធានាឱ្យបាននូវការលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសុខភាពល្អ នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

សមាជិករបស់ក្លឹបនេះគឺជានាយកផ្នែកប្រតិបត្ដិការនិងនាយកផ្នែកឥណទាន។ក្លឹបនេះធ្វើការជូបប្រជុំបួនដងក្នុងមួយឆ្នាំ​ (អាចមានការជួបប្រជុំញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិន​បើមានការ​ចាំបាច់)។ 

       

 

       លោក តាំង យូហៃ ​ (ប្រធាន)

 

 

 

ក្លឹបការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គម

ការបង្កើតក្លឹប ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គម  គឺកសាងទំនាក់ទំនងល្អក្នុងចំណោមបុគ្គលសំខាន់ៗនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គមពីគ្រប់សមាជិកសមាគមទាំងអស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត ស្តង់ដារនៃការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម ផ្សេងទៀត (PPI, PAT ... ) ​ចែករំលែកបទពិសោធន៏នៃការអនុវត្តគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

សមាជិករបស់ក្លឹបនេះ គឺជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គម។ក្លឹបនេះធ្វើការជួបប្រជុំពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ (អាចមានការជួបប្រជុំញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិន​បើមានការ​ចាំបាច់)។ 

       

 

       លោក ផេង រក្សា ​ (ប្រធាន)

 

 

 

ទិន្នន័យចុង ក្រោយសម្រាប់ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា

Monday, 19 August 2019 (Update)
N& MFIs 76 MFIs 76 MFIs
Loan $5,129.14 $5,528.38
Borrower 1,902,362 1,952,976
Deposits $2,543.11 $2,819.49
Depositor 2,219,662 2,170,432
Figure Q3/2018 Q4/2018

MORE DATA

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៧ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៦ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៥ Download
  • CMA Newsletter Issue Nº XIII (ខែ មិថុនា ២០១៤) Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៤ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១៣ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១២ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១១ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០ Download
  • របាយករណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ Download

មើលទាំងអស់
មើលទាំងអស់

ម្ចាស់ជំនួយ

មើលទាំងអស់

កូនភាគហ៊ុននិក


ចំនួនអ្នកទស្សនា សរុប: 03017197
លើបណ្ដាញ: 10, ថ្ងៃនេះ: 695, ម្សិលមិញ: 2964, សប្តាហ៍នេះ: 8087, ខែនេះ: 42227

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (68)

Copyright © 2014 Cambodia Microfinance Association, All rights reserved